ANBI

ANBI

Deze transparante pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet pagina. Meer over Stichting Hartveilig Valthermond op www.hartveiligvalthermond.nl

1. Naam van de organisatie

Stichting Hartveilig Valthermond

 

2. KvK Nummer en Fiscaal nummer

KvK Nummer: 67527116 / Fiscaal nummer: 857051726

 

3. Internet adres

www.hartveiligvalthermond.nl

 

4. Contact

Email: info@hartveiligvalthermond.nl

 

5. Doelstelling

Statutaire doelstelling

Stichting Hartveilig Valthermond stelt zich het volgende tot doel:

 

6. Beleidsplan

1 Inleiding

2 Strategie

2.1 Kernprincipes van de instelling
– Statutaire doelstelling
– Afwezigheid van winstoogmerk
– Bestemming liquidatiesaldo

3 Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling
3.2 Werving en beheer van gelden (indien van toepassing)
3.3 Vermogen van de instelling
3.4 Bestedingsbeleid
3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling

4 Overige

4.1 Beloningsbeleid
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
4.3 Publicatie

 

1. Inleiding:

Stichting Hartveilig Valthermond gaat de Hartstichting helpen bij haar missie om slachtoffers van een hartstilstand in heel Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen. Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie en behandeling met een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving.

We zetten in op een Hartveilig Valthermond, waar het AED netwerk de gehele gemeenschap afdekt en er altijd binnen zes minuten een AED voor handen is bij een 112 melding met een reanimatie behoeftige patiënt.

De gemiddelde aanrijdtijd van een ambulance in Valthermond is 11.04 min/sec. Dit is in geval van een circulatie stilstand fataal. We zijn dus een witte vlek in de regio waar niet snel genoeg een ambulance ter plaatse kan zijn.
De vrijwilligers zijn vaak eerder dan de ambulance en beginnen direct met reanimeren. Zij reanimeren tot de ambulance arriveert, en kunnen dankzij die minutenlange voorsprong het verschil maken tussen leven en dood. Deze mensen kunnen reanimeren en zijn vrijwillig aangemeld bij het oproepsysteem, waarmee ze een taak van actief burgerschap voor de gemeente vervullen.
2. Kernprincipes van de instelling

Statutaire doelstelling

Stichting Hartveilig Valthermond stelt zich het volgende tot doel:
– het voorkomen van plotselinge hartdood door snelle inzet van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).
– het scheppen van de voorwaarden dat binnen enkele minuten een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar kan zijn op iedere plek in Valthermond.
– het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
– te stimuleren dat er voldoende Automatische Externe Defibrillators (AED’s) beschikbaar zijn; er zijn er ca. 5 in Valthermond nodig.
– te stimuleren dat er voldoende beoefende mensen beschikbaar zijn.
– de inwoners van het werkgebied te informeren over de plaats van aanwezigheid van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).
– het zoeken naar fondsen om dit te verwezenlijken.
– Zorgdragen voor nazorg, danwel het faciliteren van nazorg na een reanimatie door een burgerhulpverlener.
Afwezigheid van winstoogmerk

De instelling heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat Stichting Hartveilig Valthermond de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Bij opheffing van Stichting Hartveilig Valthermond vervalt het batig liquidatiesaldo aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling

3. Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling

De te verrichten werkzaamheden van Stichting Hartveilig Valthermond zijn voornamelijk :
a. het voorkomen van plotselinge hartdood door snelle inzet van Automatische Externe Defibrillators (AED’s)
b. het scheppen van de voorwaarden dat binnen enkele minuten loopafstand een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar kan zijn op iedere plaats binnen de bebouwde kom van Valthermond
c. het werven van burgerhulpverleners welke zich nog niet hebben aangemeld bij hartslag nu.
d. het faciliteren van een opleiding en ondersteunen bij het opleiden van burgers tot burgerhulpverlener middels onderricht in basis reanimatie en AED gebruik volgens richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
e. het werven en beheren van gelden om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren
3.2 Werving en beheer van gelden

Stichting Hartveilig Valthermond werft gelden ten behoeve van de doelstelling op de volgende wijze:
– Het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten
– Het zoeken van fondsen
– Het zoeken van sponsoren (crowdfunding)
– Het ontvangen van gelden uit nalatenschappen

Het beheer van de inkomsten vindt als volgt plaats: Stichting Hartveilig Valthermond streeft er naar om de beheerkosten niet hoger te laten zijn dan 10% van de opbrengst.
3.3 Vermogen van de instelling

Stichting Hartveilig Valthermond houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

3.4 Bestedingsbeleid

In een bestuursvergadering zal worden besproken aan welk doel gelden worden besteed. Dit kan zijn de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator, dit kan zijn het ondersteunen van scholingsactiviteiten en dit kan zijn het financieel ondersteunen bij onderhoud van Automatische Externe Defibrillatoren en verzekering hiervan.

Beheerkosten welke hoger zijn dan 5% van de opbrengst worden ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.
3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling

Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
4. Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun
werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De financiële administratie van Stichting Hartveilig Valthermond wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door het bestuur.

4.3 Publicatieplicht

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website:  http://www.hartveiligvalthermond.nl

 

7. Bestuurders

Voorzitter: Ruud Boven

Secretaris: Ilonka  Minkes-de Vries

Penningmeester: Sandra van Esveld

Bestuurslid: Jan Gerrald Klinkhamer

 

8. Beloningsbeleid

Zoals weergegeven in het beleidsplan ontvangen leden van het bestuur géén beloning voor hun werkzaamheden Alle werkzaamheden door bestuursleden en vrijwilligers vinden plaaats op basis van vrijwilligheid.

 

9. Jaarrekening/Jaarverslag

Van alle boekjaren zal een verslag beschikbaar worden gemaakt en tenminste zeven jaren worden bewaard. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december twee duizend zeventien. Dit is vastgelegd in de slotbepalingen Artikel 13 van de statuten van de stichting. De reden hiervan is de oprichting op eenentwintig december twee duizend zestien.

 

Het secretariaat van de stichting is gevestigd te 7876 HR Valthermond, Kleine Turfstraat 11.