Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Stichting Hartveilig Valthermond helpt de Hartstichting bij haar missie om slachtoffers van een hartstilstand binnen 6 minuten te kunnen helpen. Elke dag sterven in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie en behandeling met een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk.

De aanrijdtijd van een ambulance naar Valthermond is gemiddeld 11 minuten en 4 seconden. Dit is bij een reanimatie behoeftige patiënt helaas niet snel genoeg. Wanneer burgerhulpverleners de hulp binnen 6 minuten kunnen starten met een AED, kunnen we in Valthermond proberen te voorkomen dat burgers overlijden ten gevolge van acuut hartfalen.

Onze missie is geslaagd als heel Valthermond is afgedekt met voldoende burgerhulpverleners en AED’s zodat in heel Valthermond binnen 6 minuten gestart kan worden met reanimatie met een AED. Kunnen helpen bij huis…….betekent het verschil kunnen maken.

Wij willen als Hartveilig Valthermond graag bijdragen aan scholing, training en goede ondersteuning bij en na reanimaties samen met onze partners en adviseurs. Stichting Hartveilig Valthermond hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

 

Dit privacystatement legt uit hoe Stichting Hartveilig Valthermond met informatie omgaat over een geïdentificeerde natuurlijke persoon zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevens bescherming.

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Stichting Hartveilig Valthermond persoonsgegevens verwerkt.

a. potentiële burgerhulpverleners

b. bezoekers van de website van Stichting Hartveilig Valthermond

c. alle overige personen, die met Stichting Hartveilig Valthermond contact opnemen of van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

a. Stichting Hartveilig Valthermond verwerkt persoonsgegevens, die een betrokkene zelf persoonlijk tijdens een training, telefonisch, schriftelijk, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

b. Met toestemming van de betrokkene worden foto’s en film opnames gebruikt voor de website of andere promo doeleinden.

3. Doeleinden verwerking

Stichting Hartveilig Valthermond verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Deelname aan cursussen en trainingen

b. Onderhouden van de contacten met de burgerhulpverleners via de beheerstool van HartslagNu.

4. Rechtsgrond

Stichting Hartveilig Valthermond verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

5. Persoonsgegevens delen met derden

Stichting Hartveilig Valthermond deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij zij hier schriftelijk toestemming voor verlenen.

6. Doorgiften buiten de EER

Stichting Hartveilig Valthermond geeft geen persoonsgegevens door aan landen binnen of buiten de Economische Ruimte (EER)

7. Bewaren van gegevens

Stichting Hartveilig Valthermond bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd.

a. Zo lang een burgerhulpverlener actief is binnen Valthermond, zullen zij de persoonsgegevens bewaren.

b. (Financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

8. Wijziging privacystatement

Stichting Hartveilig Valthermond  kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Stichting Hartveilig Valthermond gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regematig te raadplegen zodat u bekend met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen, en klachten

U hebt het recht Stichting Hartveilig Valthermond te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken, en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de stichting door een emailbericht te sturen naar info@hartveiligvalthermond.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Stichting Hartveilig Valthermond de persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de stichting door een e-mailbericht te sturen naar info@hartveiligvalthermond.nl

Klachten trachten wij  naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

10. Verwerkers

Stichting Hartveilig Valthermond heeft een partner en verwerkers overeenkomst met HartslagNu. Dit houdt in :

Het uitvoeren van lokale activiteiten omtrent werving, behoud en beheer ten dienste van burgerhulpverlening bij een melding van een acute circulatiestilstand, alsmede het beheren van de gegevens van burgerhulpverleners in de eigen regio (alleen indien van toepassing aanvullen met beheer gegevens regio-vrijwilligers. Voor deze overeenkomst is een Partner en Verwerkers overeenkomst overeenkomstig de AVG opgesteld.